Toshodaiji| Gobyo(御廟)

Ganjin Wajo Obyo (鑑真和上御廟) Shin Hozo(新宝蔵)

Ganjin Wajo Obyo – Abbot Ganjin Mausoleum

This is very beautiful moss garden, you must see it if you come to Toshodaiji. It is far north-west of Toshodaiji precincts, you may not notice it. Please do not miss this Garden as it is quiet and beautiful moss garden.

Shin Hozo (New Treasure Hall) 新宝蔵

Copied title and URL